Algemene voorwaarden voor dienstverlening van PBSing

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, met wie PBSing in onderhandeling is over een overeenkomst, een overeenkomst aangaat en/of met PBSing is aangegaan.
Deelnemer: de natuurlijke of rechtspersoon, die op enigerlei wijze deelneemt aan de dienstverlening van PBSing.
Overeenkomst: het aangaan van een verbintenis door zowel PBSing als opdrachtgever jegens elkaar, ter verkrijging van de in de overeenkomst afgesproken dienstverlening. 


Artikel 2. Algemeen
Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere onderhandeling, aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PBSing en een opdrachtgever waarop PBSing deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met PBSing, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden door een uitspraak van de rechter of een administratief orgaan, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, voor zover bedoelde uitspraak dit toelaat, volledig van toepassing. PBSing en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.


Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
De door PBSing gemaakte offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 3 maanden tenzij anders is aangegeven. PBSing is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 3 maanden worden bevestigd, tenzij anders is aangegeven.
De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusief eventuele in het kader van de overeenkomst door PBSing te maken kosten, waaronder reis-, verzend-, bureau-, verblijfs- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van in de offerte opgenomen aanbod is PBSing daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij PBSing anders aangeeft.
Een samengestelde prijsopgave verplicht PBSing niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.


Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
PBSing zal de overeenkomst naar beste inzicht en eisen van goed vakmanschap uitvoeren en zal het in de overeenkomst overeengekomen resultaat trachten te bereiken, zonder evenwel dit resultaat als zodanig te garanderen.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft PBSing het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan PBSing aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan PBSing worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan PBSing worden verstrekt, heeft PBSing het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
PBSing is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat PBSing is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor PBSing kenbaar behoorde te zijn. Opdrachtgever is gehouden PBSing terstond in kennis te stellen van wijzigingen met betrekking tot door opdrachtgever aan PBSing ter beschikking gestelde gegevens.
Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan PBSing de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
Indien door PBSing of door PBSing ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
Opdrachtgever en deelnemer vrijwaren PBSing voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever of deelnemer toerekenbaar is. 


Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. PBSing zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal PBSing de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
Indien een vast honorarium is overeengekomen zal PBSing daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
In afwijking van lid 3 zal PBSing geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan PBSing kunnen worden toegerekend. 


Artikel 6. Contract duur; uitvoeringstermijn
De overeenkomst tussen PBSing en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever PBSing schriftelijk in gebrek te stellen.
Opdrachtgever heeft een bedenktijd van veertien (14) dagen. Binnen veertien (14) dagen na de door PBSing bevestigde genoemde trainingsdata, kan de opdrachtgever de overeenkomst nog zonder te noemen reden ontbinden. Nadat de ontbindingsperiode van veertien (14) dagen is verlopen kan opdrachtgever de overeenkomst uitsluitend voortijdig ontbinden als voldaan is aan de voorwaarden zoals vermeld in artikel 12 en 12a. (Opzegging overeenkomsten)


Artikel 7. Honorarium
Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van PBSing, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
De verschuldigde kosten zullen maandelijks in rekening worden gebracht.
PBSing is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien PBSing kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen aanmerkelijk zijn gestegen.
Bovendien mag PBSing het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan PBSing, dat in redelijkheid niet van PBSing mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
PBSing zal opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken en hierbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden. 


Artikel 8. Betaling
Betaling van facturen dient overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities te geschieden en geschiedt zonder enige verrekening, korting of opschorting. Bij gebrek van specifieke betalingscondities geschiedt betaling uiterlijk binnen vijftien dagen na factuurdatum, op een door PBSing aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een boete verschuldigd die gelijk is aan het percentage van de wettelijke rente te vermeerderen met 3%. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van PBSing op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
PBSing heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente, vervolgens in mindering van de verhoging en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. PBSing kan, zonder daarvoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. PBSing kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de verhoging, de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan. 


Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
Alle door PBSing geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, opdrachten, oefeningen, documentatie, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van PBSing totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met PBSing gesloten overeenkomsten is nagekomen.
De opdrachtgever is verplicht zich door eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven. 


Artikel 10. Incassokosten
Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
Indien PBSing hogere kosten heeft gemaakt, welke noodzakelijk waren, komen deze ook voor vergoeding in aanmerking.
De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd. 


Artikel 11.  Klachten
Klachten over bejegening, uitlatingen, geleden schade of over verrichtte werkzaamheden door diegene die uit naam van PBSing een dienst hebben geleverd, dienen door de betrokkenen (opdrachtgever of deelnemer) binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan PBSing, Goeman Borgesiuslaan 5, 9722RA Groningen; inge.reijnders@telfort.nl verder genoemd; gebruiker.
De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren.
De klager ontvangt binnen acht dagen een schriftelijke bevestiging van de ingediende klacht. Hierin zijn opgenomen; de datum van de klacht alsmede een korte omschrijving van de feiten waarop de klacht betrekking heeft en wat de wens van de klager is.
Binnen veertien dagen zal gebruiker schriftelijk mededelen of de klacht gegrond of ongegrond is verklaard.
Indien een klacht gegrond is verklaard, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
Indien een klacht niet gegrond wordt verklaard is er de mogelijkheid om binnen dertig dagen schriftelijk in beroep te gaan bij de geschillencommissie bestaande uit een lid namens de opdrachtgever, een lid namens PBSing en een lid aan te wijzen door deze twee leden gezamenlijk.
Het lid namens PBSing is mevrouw M. Vogel, info@trainingsbureaudezwaluw.nl
Uitspraken van deze geschillencommissie zijn bindend.
De geschillencommissie die de klacht behandeld heeft geheimhoudingsplicht en zal de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen beschermen.
Een uitspraak zal uiterlijk dertig dagen na ontvangst, via hoor en wederhoor, worden uitgebracht. Het advies is voor PBSing bindend.
Indien de klacht gegrond is verklaard door gebruiker en de geschillencommissie, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15 uit de Algemene voorwaarden van PBSing, welke te vinden zijn op de website van PBSing of op aanvraag worden toegestuurd.
Bij een blijvend geschil zal klager zich kunnen wenden tot de rechter in de vestigingsplaats van gebruiker, zoals omschreven in artikel 20 uit de Algemene voorwaarden van PBSing, welke te vinden zijn op de website van PBSing of op aanvraag worden toegestuurd.
PBSing draagt zorg voor registratie van het aantal bij haar ingediende klachten, de aard van de klacht en de getroffen maatregel en zal deze voor een termijn van 3 jaar bewaren.


Artikel 12. Opzegging overeenkomsten
Beide partijen kunnen overeenkomsten te allen tijde schriftelijk opzeggen, met uitzondering van trainingen. Hiervoor gelden de condities zoals gesteld in artikel 12a.
Indien een overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft PBSing recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan PBSing zijn toe te rekenen. Bij annulering langer dan 4 weken van te voren is de opdrachtgever verplicht  50 % van de kosten te betalen, bij annulering minder dan 2 weken van te voren is de opdrachtgever verplicht 100 % van het kosten te betalen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de opdrachtgever.
Indien een overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door PBSing, zal PBSing in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
Indien de overdracht van de werkzaamheden voor PBSing extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.
PBSing is niet aansprakelijk voor werkzaamheden die door de opdrachtgever uitgevoerd worden met kennis opgedaan in trainingen die door PBSing gegeven zijn/worden.


Artikel 12a. Opzegging trainingen
De opdrachtgever voor een training heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een cursus te annuleren per aangetekend verzonden brief.
Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 8 weken voor aanvang van de eerste trainingsdag kosteloos geschieden.
Bij annulering korter dan zes weken voor aanvang van de eerste trainingsdag is de opdrachtgever verplicht 100 % van het trainingsgeld te vergoeden.  Bij annulering tussen 6 en 8 weken is de opdrachtgever verplicht 50% van het trainingsgeld te vergoeden.
In geval de opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de training de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de training deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling. 


Artikel 13. Opschorting en ontbinding
PBSing is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of een (coach)overeenkomst te ontbinden indien:
Opdrachtgever de verplichtingen uit de (coach)overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
Na het sluiten van de (coach)overeenkomst PBSing ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
De opdrachtgever bij het sluiten van de (coach)overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de (coach)overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
Voorts is PBSing bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de (coach)overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de (coach)overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
Indien de (coach)overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van PBSing op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien PBSing de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt PBSing haar aanspraken uit de wet en (coach)overeenkomst.
PBSing heeft het recht met opgave van redenen trainingen te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan PBSing betaalde bedrag.
PBSing behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.


Artikel 14. Teruggave ter beschikking gestelde zaken
Indien PBSing aan opdrachtgever bij de uitvoering van de (coach)overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen veertien dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft PBSing het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.


Artikel 15. Aansprakelijkheid
Indien PBSing aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
Enig recht van opdrachtgever of deelnemer op schadevergoeding ontstaat alleen indien opdrachtgever of deelnemer binnen dertig dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk mededeling heeft gedaan aan PBSing. Indien de schade niet binnen die termijn aan PBSing ter kennis is gebracht, komt deze niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de opdrachtgever of deelnemer aantoont dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.
Indien PBSing aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans van dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
In afwijking van hetgeen onder 3. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van PBSing aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan PBSing toegerekend kunnen worden;
Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever of deelnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
PBSing is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van PBSing of zijn ondergeschikten.


Artikel 16.  Overmacht
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor hun rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen zich daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop PBSing geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor PBSing niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van PBSing worden daaronder begrepen.
PBSing heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat PBSing zijn verplichtingen had moeten nakomen.
Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Voor zover PBSing ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is PBSing gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 17. Geheimhouding
PBSing, opdrachtgever en deelnemer zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door PBSing, opdrachtgever of deelnemer is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Informatie die aan PBSing is verstrekt door een deelnemer in persoonlijke coaching of counseling, wordt als vertrouwelijk behandeld. Rapportage aan derden, inbegrepen opdrachtgever, geschiedt slechts na uitdrukkelijke toestemming van deelnemer.
Indien, op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak, PBSing gehouden is vertrouwelijke informatie aan de door de wet of bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en PBSing zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijke dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is PBSing niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
Uitzondering op de bovengenoemde geheimhoudingsplicht vormt de situatie waarin PBSing meent te moeten overleggen met collega’s, dan wel consult nodig acht bij deskundigen die eveneens aan geheimhouding zijn gebonden. In dergelijke gevallen zal gebruiker de privacy van degene op wie het overleg of de consultatie betrekking heeft waarborgen en het materiaal anonimiseren.
Ontheffing van de geheimhoudingsplicht is binnen de training en coaching mogelijk indien: • Het niet opheffen van de geheimhoudingsplicht leidt tot inbreuk op de integriteit van de PBSing, opdrachtgever of anderen. En zonder opheffing van de geheimhoudingsplicht het betreffende probleem onoplosbaar lijkt.
Als PBSing het voornemen heeft om tot opheffen van de geheimhoudingsplicht over te gaan zal zij ter toetsing een collega trainer, coach consulteren. PBSing stelt opdrachtgever daarvan op de hoogte. Indien PBSing na de genoemde consultatie besluit tot opheffing van de geheimhouding zal zij, alvorens daartoe over te gaan, de opdrachtgever informeren.


Artikel 18. Intellectueel eigendom en auteursrechten
Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt PBSing zich de rechten en bevoegdheden voor die PBSing toekomen op grond van de Auteurswet. Na voltooiing van de dienstverlening worden de rechten in overleg en met wederzijdse instemming en goedkeuring overgedragen aan opdrachtgever voor eenmalig gebruik en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden.
Alle door PBSing verstrekt stukken, zoals rapporten, adviezen, documentatie, opdrachten, oefeningen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., blijven het eigendom van PBSing en zijn uitsluitend bestemd om binnen de eigen organisatie te worden gebruikt door de opdrachtgever en deelnemer en mogen niet door hen zonder voorafgaande toestemming van de PBSing worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis aan derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
PBSing behoudt zich het recht zijn bijdrage elders te verkopen of te publiceren, voor zover hij daarmee de oorspronkelijke opdrachtgever geen directe concurrentie aandoet. Indien opdrachtgever de bijdrage opnieuw gebruikt in dezelfde of vergelijkbare vorm en met hetzelfde gebruiksdoel bedraagt de vergoeding 50 % van het oorspronkelijke honorarium.
PBSing behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 19. Geschillen
De rechter in de vestigingsplaats van PBSing is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft PBSing recht het geschil voor te leggen aan volgens de wet bevoegde rechter.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Artikel 20. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen PBSing en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.


Artikel 21. Wijziging, uitleg en vindplaats van de algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn opvraagbaar bij PBSing te Groningen.
Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

©PBSing. Alle rechten voorbehouden                                                        Groningen, januari 2016